Regulamin hotelu


REGULAMIN MEET POZNAŃ HOTEL

 

Dyrekcja hotelu będzie Państwu wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Gości Meet Poznań Hotel.

 

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 12:00.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okresem wskazanym w dniu przyjazdu, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 5. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Za nieopuszczenie pokoju po upływie doby hotelowej Gość zostanie obciążony kosztem o równowartości ceny pokoju, co nie jest równoznaczne z przedłużeniem rezerwacji.
 7. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 8. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie,
  • w miarę posiadanych możliwości zapewnienie innego pokoju lub w inny sposób złagodzenie niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 9. Warunkiem koniecznym do dokonania wiążącej prawnie Hotel rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gości zaliczki.
 • Wysokość zaliczki to minimum 40 % całkowitej wartości rezerwowanego pobytu. W przypadku rezerwacji grupowych powyżej 5 pokoi lub sal konferencyjnych kwota zaliczki jest ustalana indywidualnie
 • Zaliczka powinna być wpłacona w przeciągu 3 dni lub w wyznaczonym terminie w formie przelewu na konto Hotelu, gotówką lub w formie obciążenia karty kredytowej (za pisemną zgodą)
 • Pozostała kwota płatna w hotelu przy zakwaterowaniu
 • W przypadku dokonania rezerwacji pobytu w Hotelu w terminie uniemożliwiającym gwarantowanie jej 40% zaliczką ze względu na zbyt krótki czas, niezbędne jest uiszczenie opłaty za cały pobyt przy meldunku.
 • W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie krótszym niż 14 dni przed datą przyjazdu zaliczka nie podlega zwrotowi. Obciążenie to jest traktowane jako kara umowna za niewykonanie zobowiązania polegającego na złożeniu przez osobę rezerwująca stosownego oświadczenia woli o zawarciu umowy.

W przypadku rezerwacji grupowych powyżej 5 pokoi lub sal konferencyjnych termin wydłuża się odpowiednio do 30 dni. Warunki anulacji mogą zostać indywidualnie ustalone na życzenie Gościa podczas zakładania rezerwacji.

 • Przy wcześniejszym wyjedzie Gościa Hotel nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od umowy.
 • Jeżeli gość nie przyjedzie do Hotelu w uzgodnionym terminie rezerwacja ważna jest do godziny 14 następnej doby. Po tym terminie wygasa, a pokój może zostać wynajęty.
 1. Anulowanie rezerwacji wymaga powiadomienia w formie pisemnej, wysłanego na adres recepcja@meetpoznanhotel.pl. Hotel nie przewiduje zamian lub zwrotów pieniędzy za niewykorzystanie, a zamówione usługi wliczone są w cenę pobytu.
 2. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o wyznaczonej godzinie,
  • przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Hotelu
 3. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art.846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 4. Gości prosimy o parkowanie samochodów tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 5. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 6. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Hotelu w Recepcji.
 7. Prosimy o zachowanie należytej staranności przy każdorazowym opuszczaniu pokoju, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi a kartę magnetyczną – klucz, pozostawić w Recepcji.
 8. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim.
 9. Osoby, które nie są zameldowane w Hotelu, mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 07:00 do godziny 22:00.
 10. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 07:00. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Obiekt może odmówić świadczenia dalszych usług osobie, która zakłóca tą zasadę.
 11. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów. Za każde złamanie tego zakazu ekwiwalent wynosi 200 zł.
 12. Hotel nie akceptuje zwierząt na terenie hotelu oraz na terenie przyległym.
 13. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin Hotelu, niszcząc mienie Hotelu lub Gości albo wyrządzając szkodę na osobie Gościa, pracownika Hotelu albo innych osób przebywających w Hotelu lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Hotelu.
 14. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na wskazany adres przez Gościa, na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa te przedmioty nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy.
 15. Prosimy o przestrzeganie przepisów BHP i PPoż na terenie Hotelu. W przypadku pożaru należy natychmiast zawiadomić recepcję pod nr 1400 podając nr pokoju lub pomieszczenia oraz opis zdarzenia. Należy stosować się ściśle do poleceń personelu hotelowego który jest odpowiednio przeszkolony. W przypadku zarządzenia ewakuacji korzystać z wyznaczonych dróg, nie używać wind.

 

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego pobytu!

                                                     Dyrekcja Hotelu